Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją zapewniającą dodatkową ochronę osobom poszkodowanym. Zasady organizacji i działania UFG określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych(Dz. U. Nr 124, poz. 1152).

Art. 98 wskazanej ustawy określa zadania UFG.

Do zadań UFG należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, w granicach określonych na podstawie właściwych przepisów, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)   na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;

2)   w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie UFG podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania;

3)   w mieniu i na osobie, gdy:

a)  posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (także w przypadku wyrządzenia szkody w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, jeżeli państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska),

b)  posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze,

c)  rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.

Ustawa określa także przypadki wypłaty odszkodowania w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, a także w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń.

UFG pełni również niezwykle ważną funkcję informacyjną. Instytucja ta prowadzi rejestr zawieranych obowiązkowych umów ubezpieczenia, dzięki czemu osoba poszkodowana w wypadku może uzyskać z UFG informację na temat zakładu ubezpieczeń, który jest zobowiązany do naprawienia szkody. Przykładowo, osoba poszkodowana posiadając numer rejestracyjny pojazdu, którego kierowca spowodował wypadek, może wystąpić do UFG z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC i informacji dotyczącej numeru polisy.

CASUS Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych

ul. Kopernika 30
00-336 Warszawa
Telefony: (22) 828 13 12
(22) 828 13 11
502 421 977
603 065 111
Faks: (22) 827 70 79
E-mail: biuro@casus.biz
NIP: 525 228 40 11
REGON: 015621377

Skontaktuj się z nami
Odpowiadamy na pytania!

Dane kontaktowe (tel., e-mail): Twoja wiadomość:
Wypełnij wszystkie pola!
Wiadomość wysłana!
Przed wysłaniem upewnij się, że wszystkie pola zostały wypełnione, a dane kontaktowe zawierają informacje, które pozwolą nam na skontaktowanie się z Tobą.

CASUS Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych © 2014

Odszkodowanie, zadośćuczynienie, pomoc prawna, likwidacja szkody, renta, pomoc przy odszkodowaniach OC, AC, NNW ...